HUURVOORWAARDEN

Reservering

 1. Bij reservering wordt door de verhuurder, zijnde de Stichting Aerendheem, een huurovereenkomst aan de huurder gezonden.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaren de verhuurder en de huurder akkoord te gaan met en kennis genomen te
  hebben van deze huurvoorwaarden en de aldus aanvaarde verplichtingen na te komen.
 3. Wanneer de getekende huurovereenkomst en de te betalen waarborgsom niet binnen één maand worden ontvangen, mag de
  verhuurder veronderstellen dat de huurder de reservering wenst te laten vervallen.
 4. Voor het huren van de blokhut Konnamper geldt een minimum huurbedrag ten hoogte van de kosten voor 15 personen voor een nacht, tevens geldt een minimum huurtermijn van minstens 5 nachten.

   

  Waarborgsom

 5. De waarborgsom bedraagt €150,00 en dient bij ondertekening van de huurovereenkomst te worden overgemaakt op girorekening
  NL98INGB0000700439 t.n.v. Stichting Aerendheem te Arnhem.
 6. De huurovereenkomst is pas van kracht nadat de waarborgsom is ontvangen door de Stichting Aerendheem.
 7. Binnen 2 maanden na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode wordt de waarborgsom aan de huurder gerestitueerd na
  verrekening van eventuele door de verhuurder vastgestelde schade of schoonmaakkosten en eventueel gemaakte telefoonkosten.
 8. Verrekening van de huurprijs met de waarborgsom is niet toegestaan.
 9. De gehele huursom dient voor 1 juni te worden overgemaakt op de girorekening van de Stichting Aerendheem.
 10. Bij overhandiging van de sleutel, zowel aan het begin als aan het einde van de huurperiode, wordt door de verhuurder tezamen met de huurder een verhuurformulier gecontroleerd en ondertekend nadat eventuele geconstateerde gebreken daarop zijn aangetekend.
 11. Door de verhuurder te maken schoonmaakkosten alsmede reparatiekosten van tijdens de verhuurperiode ontstane en aan de huurder toe te rekenen gebreken zullen voor zover mogelijk met de betaalde waarborgsom worden verrekend.
 12. Bedragen de schoonmaak- en reparatiekosten meer dan de betaalde waarborgsom, dan ontvangt de huurder daarover schriftelijk
  bericht.
 13. De huurder is verplicht het aanvullende schadebedrag binnen 14 dagen te voldoen aan de Stichting Aerendheem.

  Annulering

 14. Bij annulering van de huurovereenkomst na 1 februari is 25% van de huursom verschuldigd, na 1 april is 50% van de huursom
  verschuldigd, na 1 mei is 75% van de huursom verschuldigd en na 1 juni is de gehele huursom verschuldigd.
 15. Bedraagt het bij annulering te betalen bedrag meer dan de betaalde borgsom, dan ontvangt de huurder daarover schriftelijk bericht.
 16. De huurder is verplicht het aanvullende bedrag binnen 14 dagen te voldoen aan de Stichting Aerendheem.

  Gebruik

 17. De blokhut Konnamper is door de aanwezigheid van drempels niet geschikt voor het gebruik door rolstoelgebruikers.
 18. De huurder is verplicht de blokhut ordelijk te gebruiken en bij vertrek zowel het gebouw als het terrein schoon en in goede staat achter te laten.
 19.  Vuilniszakken dient de huurder zelf mee te brengen. De totale afvalcapaciteit per huurperiode bedaagt 500 liter.
 20. De hurende groep dient ervoor te zorgen dat telkens bij het verlaten van de blokhut:
  – alle deuren, ramen en luiken goed gesloten zijn;
  – alle vuren gedoofd zijn;
  – alle zaken van enige waarde (ook tafels, banken enz.) binnen de blokhut zijn opgeslagen.
 21. De huurder mag de blokhut uitsluitend zelf gebruiken voor het doel als met de verhuurder is overeengekomen en mag de blokhut niet in huur of gebruik aan derden afstaan.
 22. Het is ten strengste verboden anderen overlast te bezorgen door middel van lawaai of muziek. Na 22.00 uur dient het in ieder geval
  rustig te zijn (Algemene Politieverordening Gemeente Arnhem).
 23. Het stoken van open vuur is ten strengste verboden op het gehele terrein. Het is niet mogelijk hiervoor van enige instantie een
  vergunning te verkrijgen.
 24. In de blokhut mag door maximaal 30 personen worden overnacht.
 25. Het is niet toegestaan op de bovenverdieping te slapen (op last van de brandweer).
 26. Het is niet toegestaan andere kooktoestellen te gebruiken dan die welke door de verhuurder zijn aangebracht.
 27. Voor het aanmaken en stoken van het haardvuur mag in geen geval levend hout worden gebruikt en mag ook geen hout worden
  gekapt; alleen meegebracht dood hout mag worden gebruikt.
 28. Het is niet toegestaan het dak te betreden anders dan bij calamiteiten.

  Algemeen

 29. Overtreding van of het door de huurder niet nakomen van één of meerdere van deze voorwaarden geeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst terstond te beëindigen zonder enige ingebrekestelling, schadevergoeding of gerechtelijke tussenkomst.
 30. Aanwijzingen door of namens de verhuurder gegeven, dienen terstond en onvoorwaardelijk opgevolgd te worden.
 31. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de blokhut, de inventaris of het terrein welke door zijn schuld of de schuld of nalatigheid van de gebruikende groep en/of leiding is ontstaan.
 32. De huurder dient de verhuurder in geval van nood e.d. onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 33. De door de verhuurder aangewezen blokhutbeheerder is bevoegd de blokhut te betreden tussen 9.00 en 23.00 uur.
 34. In gevallen waarin deze huurovereenkomst niet voorziet, beslist de verhuurder.