Organisatie

Iedere scoutinggroep kan niet zonder een verenigingsbestuur en een stichtingsbestuur. Deze twee organen hebben als taak om verschillende dingen te organiseren en een oogje in het zeil te houden. Op deze pagina verschaffen wij meer informatie over de wijze waarop deze twee besturen het reilen en zeilen van Scouting Aerendheem in goede banen leiden. Het bestuur van de groep omvat meerdere onderdelen.

Schema bestuur

De stichting ter behartiging van de belangen van de Aerendheemgroep

Deze stichting is het juridische kader waaronder de groep valt. Onder de verantwoording van het stichtingsbestuur vallen de roerende en onroerende goederen. Hierbij moet u denken aan de blokhut, tenten, gereedschappen etc. Het Dagelijks Bestuur van de stichting wordt gevormd door enkele ouders. Het Algemeen Stichtingsbestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en de leden van de groepsraad.

De Groepsraad en het Groepsbestuur

De groepsraad en het groepsbestuur zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De groepsraad wordt gevormd door de leiding van de groep en het groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat meestal uit ouders van leden, derden en eventueel leiding.

Het Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de groep en bereidt de groepsraad voor. De groepsraad is het overleg, tussen leidinggevenden van alle speltakken, waar de activiteiten op elkaar worden afgestemd. Het groepsbestuur bestaat uit de volgende functies:

Voorzitter

De groepsvoorzitter is het gezicht van de groep naar buiten. De groepsvoorzitter behartigt de externe belangen van de groep en behartigt de contacten met Regio Klein Gelderland. Daarnaast zit de groepsvoorzitter de groepsbestuursvergaderingen en de groepsraad voor.

Secretaris

De Secretaris assisteert de Voorzitter bij vergaderingen van het groepsbestuur en Groepsraad en stelt de agenda samen voor beide vergaderingen. Ook verzorgt de Secretaris de ledenadministratie en allerlei (groeps)correspondentie.

Penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken en stelt het financieel beleid vast. Daarnaast is de Penningmeester verantwoordelijk voor de inning van de contributie van de jeugdleden, verzorgd de aanvraag van subsidies en verricht de noodzakelijke betalingen.

Algemeen Bestuurslid

Naast de formele taken van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn er binnen elk bestuur taken die door een ‘Algemeen’ Bestuurslid verricht kunnen worden. Welke taken dit zijn is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn.

Ondersteunende rollen

Om het functioneren van de groep mogelijk te maken zijn er naast de formele bestuursfuncties ook een aantal specifieke taken die vervuld moeten worden. Deze taken kunnen door bestuursleden gedaan worden, maar dit hoeft echter niet. Hierbij valt te denken aan:

Groepsbegeleider

Deze persoon is de coach van de leiding. Zijn of haar taak bestaat eruit om de leiding te ondersteunen en te adviseren bij het dagelijkse werk voor de groep. De groepsbegeleider staat zeer dicht bij het dagelijks functioneren van de leiding en leden daarvan. Bij ‘miscommunicatie’ tussen leden van de leiding is het de taak van de groepsbegeleider om een en ander te bespreken met die leiding.

Materiaalbeheerder

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het kamp- en spelmateriaal van de groep. De materiaalbeheerder zorgt voor onderhoud en aanvulling.

Blokhutbeheerder

De blokhutbeheerder zorgt dat de blokhut er netjes en schoon uitziet (dit betekent overigens niet dat de blokhut beheerder zelf aan de bezem staat…) Tevens zorgt de blokhutbeheerder voor het verhuren van de blokhut aan andere (Scouting)groepen.